Pravidla


  • Do projektu se mohou přihlásit dospělé osoby i děti prostřednictvím kontaktní osoby.
  • Projekt je určen klientům, kteří chtějí absolvovat neurorehabilitační léčebný program v Sanatoriích Klimkovice, mají podanou objednávku a potřebovali by pomoci s financováním speciálního programu, který zdravotní pojišťovny nehradí.
  • Příspěvky přijaté na transparentní účet jsou účelové a slouží výhradně k úhradě absolvovaných speciálních neurorehabilitačních léčebných programů v Sanatoriích Klimkovice nehrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných veřejných zdrojů.
  • Z transparentního účtu lze hradit klientům léčení, standartní ubytování a stravu včetně schváleného doprovodu lékařem případě samopláteckých léčebných pobytů vyjma lázeňských poplatků, různých doplatků za pokoj apod.
  • Po dosažení cílové částky je z transparentního účtu uhrazen příslušný rehabilitační program a to na základě faktury vystavené Sanatorii Klimkovice. Z transparentního účtu lze uhradit i část absolvovaného léčebného pobytu a to až do výše přijatých příspěvků zaslaných klientovi s tím, že zbývající úhrada bude provedena z jiných zdrojů (nadace, doplatek klientem nebo jeho zákonným zástupcem apod.).
  • Finanční příspěvky obdržené bez uvedeného VS v průběhu kalendářního měsíce jsou rozdělovány rovnoměrně mezi všechny klienty zařazené v projektu stejný dílem, vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce pokud nejsou dárcem určeny podmínky, jak se zaslaným finančním darem naložit (např. stanovení regionu, obce nebo města odkud klient pochází a má bydliště apod.).
  • Platby přijaté s příslušným VS (variabilním symbolem) budou u klientů zařazených v projektu aktualizovány jednou týdně.
  • 100% obdržených příspěvků je rozdělováno mezi klienty a použito výhradně na jejich léčení. Sanatoria Klimkovice si v souvislosti s vedením transparentního účtu neúčtují žádné poplatky či provize.
  • V případě, že klient ze zdravotních či jiných vážných důvodů nemůže objednaný léčebný program absolvovat a to ani v náhradním termínu, bude výběr finančních příspěvků pro daného klienta zastaven. Dárce, který mu příspěvek na tento léčebný pobyt zaslal může písemně požádat o vrácení daru a to do 3 měsíců od stažení příslušného příběhu / finanční sbírky ze stránek projektu. Pokud v této lhůtě dárce o vrácení daru nepožádá, bude tento příspěvek rovnoměrně rozdělen mezi všechny klienty zařazené v projektu.
  • Přijaté příspěvky budou rovněž rovnoměrně rozděleny mezi klienty zařazené v projektu, pokud klient na svůj VS příspěvky obdrží, ale neabsolvuje léčebný pobyt v Sanatoriích Klimkovice do 24 měsíců od zveřejnění příběhu a přidělení variabilního symbolu.